Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
91

I C 42/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 42/17 upr POSTANOWIENIE Dnia 30 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Dąda po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017r. w Sandomierzu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko A. P. o zapłatę w przedmiocie wniosku pełnomocnika powoda z dnia 20.02.2017r. o doręczenie orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności; postanawia: I od
Czytaj więcej»

IV P 126/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z brzmienia art. 53§1 pkt. 1 lit. b Kodeksu pracy wynika, bowiem, że ochrona pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy obejmuje łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku z tytułu choroby oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące po ustaniu okresu zasiłkowego. Kontynuacja ochrony po wyczerpaniu prawa do (...)
Sygn. akt IV P 126/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Marzanna Kwiatkowska, Anna Mazurek - Kamys Protokolant: staż. Kinga Paruch po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa M. L. przeciwko Spółdzielni (...) w S. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia orzeka: I zasądza od pozwane
Czytaj więcej»

IV P 137/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2018-03-19

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 137/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Emilia Ziarko, Edward Dwojak Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 r. w Sandomierzu sprawy z powództwa D. F. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. o odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem orzeka: I oddala powództwo. II nie obciąża powoda kosztami p
Czytaj więcej»

IV P 150/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z pracy, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy (kompetencje, predyspozycje, umiejętności) pożądane przez pracodawcę. Nadto zaś jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia można przyjąć ocenę jedynie ich kompetencji istotnych z punktu (...)
Sygn. akt IV P 150/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: M. Z. , A. S. (1) Protokolant: st. sek. sąd. A. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa A. W. przeciwko Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - (...) w J. o odszkodowanie I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. W. na rzecz pozwanego Specjalnego Ośrodka Szkolno - (...) w J
Czytaj więcej»

IV P 186/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Rzeczą pracownika, który odzyskał zdolność do pracy jest stawienie się do pracy i zgłoszenie gotowości do jej wykonywania, albowiem tylko wówczas aktualizuje się obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie przewidziane w art. 229§2 k.p. Obowiązek pracodawcy dotyczący skierowania pracownika na badania lekarskie (...)
Sygn. akt IVP 186/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Małgorzata Ziomek, Zygmunt Wąsik Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa A. D. przeciwko (...) sp. z o.o. w S. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i inne I zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. w S.
Czytaj więcej»

IV P 199/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-06-06

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgoda pracownika na dokonanie potrącenia musi być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nadto zaś potrąceniu podlegają należności pracodawcy, a więc wierzytelności istniejące w ustalonej wysokości. Wyrażenie przez pracodawcę zgody na dokonanie potrąceń bez świadomości wielkości długu i przesłanek odpowiedzialności jest nieważne.
Sygn. akt IVP 199/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: ----------- Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa E. L. przeciwko R. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Sklep (...) w S. o wynagrodzenie I zasądza od pozwanego R. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sklep (...) w S.
Czytaj więcej»

IV P 257/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Szczególny charakter sprawy wynikającej ze stosunku pracy nie zwalnia pracownika z powoływania dowodów, na których opiera swoje twierdzenia, albowiem w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika o wynagrodzenie obowiązuje ogólna reguła procesu, że powód powinien udowadniać słuszność swych twierdzeń w (...)
Sygn. akt IVP 257/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Małgorzata Ziomek, Zygmunt Wąsik Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa A. L. przeciwko Publiczne Gimnazjum im. (...) w Ł. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę i wynagrodzenie za pracę I oddala powództwo; II nie o
Czytaj więcej»

IV P 261/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-07-18

Data publikacji: 2016-08-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. oznacza wyłącznie własny interes prawny podmiotu występującego z powództwem; nie o interes prawny innego podmiotu. Natomiast związki zawodowe występując z żądaniem ustalenia istnienia sporu zbiorowego nie działają we własnym interesie, lecz w zbiorowym interesie pracowników. Wynika to zaś z samej (...)
Sygn. akt IVP 261/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: ------------ Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa (...) Organizacji (...) Grupa (...) S.A. w K. i innych przeciwko Grupie (...) S.A. w K. o ustalenie istnienia sporu zbiorowego I oddala powództwo; II zasądza solidarnie od powodów: (...) Organizac
Czytaj więcej»

IV P 273/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Teza orzeczenia w sprawie o sygn. akt IV P 273/15 Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej zasadą dokonywania proeuropejskiej wykładni prawa krajowego, znajdującej swoje umocowanie w art. 4 ust.3 Traktatu o Unii Europejskiej, obowiązkiem sędziego krajowego jest nadanie regulacji prawa wewnętrznego takiego sensu normatywnego, który będzie (...)
Sygn. akt IVP 273/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Baran Ławnicy: Marzanna Kwiatkowska, Dorota Nowosielska Protokolant: staż. Anna Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 roku w Sandomierzu sprawy z powództwa I. K. i P. W. przeciwko Centrum (...) sp. z o.o. w S. o przywrócenie do pracy I przywraca powodów I. K. i P. W. do pracy u pozwanego pracodawcy Centrum (...) sp. z
Czytaj więcej»

IV P 10/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I. Zastosowanie art. 42§4 k.p. nie może być dowolne, albowiem zgodne z prawem powierzenie pracownikowi innej pracy wymaga istnienia „uzasadnionych potrzeb pracodawcy” i rzeczą zakładu pracy jest udowodnienie istnienia tej przesłanki w toku postępowania przed sądem. Przesłanka „uzasadnionych potrzeb pracodawcy” wykładana w powiązaniu z (...)
Sygn. akt IV P 10/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Sandomierzu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Ławnicy: Anna Mazurek - Kamys, Kazimierz Franciszek Plachimowicz Protokolant: staż. Martyna Nemčok po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017r. w Sandomierzu sprawy z powództwa D. K. (1) , A. P. , W. K. , B. L. , E. S. , M. W. przeciwko Centrum (...) sp. z o.o. w S. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pr
Czytaj więcej»